DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Acte de identitate

      Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în acestea NUMAI  PENTRU SOLUȚIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Iași și care nu pot fi soluționate la nivelul unuia dintre cele 8 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale în prezent și NUMAI DUPĂ PROGRAMAREA PREALABILĂ LA NUMĂRUL DE TELEFON 0735.531.609 (zilnic între orele 10,00 – 13,00), cu mențiunea că, la momentul prezentării în ghișeu, este necesară prezentarea documentelor care justifică situația deosebită în care se află persoana în cauză.

 

ATENȚIE!!!  Consultați REGULAMENTUL!   

 

       Cetățeanul aflat într-o situație deosebită trebuie să prezinte în susținerea cererii sale documente justificative sau înscrisuri (spre exemplu: bilete de călătorie, documente privind reședința de pe teritoriul altor state, certificate, asigurări, adeverințe medicale, contracte de muncă, programări, dosare de examen, concurs, oferte bancare ș.a.) care să ateste că se află într-o asemenea situație. 

 

Cartea de identitate se eliberează la:

- împlinirea vârstei de 14 ani;

- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

- modificarea numelui sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

- schimbarea domiciliului;

- schimbarea denumirii sau a rangului localităților și străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondării acestora, înființarea localităților sau a străzilor;

- solicitantul are atribuit un nou cod numeric personal care este înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

- deteriorarea actului de identitate;

pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate, pentru situația în care imaginea acestuia este înregistrată în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

-schimbarea sexului;

-anularea actului de identitate deținut;

- preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

 

 

 

 

 

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează:

- în situația în care solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate (Excepție !!! - nu pot prezenta documentele cu care să facă dovada adresei de domiciliu);

- în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România;

 

 

 

 

Înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței în actul de identitate valabil al solicitantului.

Notă:  Cererile vor fi soluționate dacă la adresa solicitată nu sunt înscrise mai mult de 2 mențiuni de reședință.

 

 

Cetățenii NU pot solicita eliberarea actului de identitate la ghișeul D.J.E.P. Iași când:

 

- nu au obținut un act de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani;

- își schimbă domiciliul din străinătate în România;

- solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii/redobândirii cetățeniei române;

- nu pot prezenta un act încheiat în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

- solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării, distrugerii și imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

- sunt ori au fost înscrise în evidența operativă informatizată din cadrul Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

- imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- prezintă documente de stare civilă (certificate de stare civilă, hotărâri/certificate de divorț) cu neconcordanțe.

 

 - nu pot prezenta documentele cu care să facă dovada adresei de domiciliu la solicitarea unei cărți de identitate provizorii.

 

 

  

A T E N Ț I E !!!

 

CODUL CIVIL stabilește norme privind LOCUINȚA FAMILIEI, astfel:

 ART. 321

(1) Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.

(2) Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

 

ART. 322

 

(1) Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.

(4) Soţul care nu şi-a dat consimţământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoştinţă despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial.

(5) În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară, soţul care nu şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soţ, cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuinţă a familiei.

 În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus, atragem atenția: găzduitorii au obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.

 

În situația în care găzduitorul declară că imobilul a fost înscris în cartea funciară ca locuință a familiei este necesar consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta extrasul de carte funciară.PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași