DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Cartea de identitate se eliberează de către

 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă al persoanei fizice, pe baza cererii scrise a persoanei fizice sau a reprezentantului său legal, pe baza cererii scrise şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

 

Eliberarea cărţii de identitate

 

 1. ᠑ prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
 2.  
 3. ᠑ pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14–18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;
 4.  
 5. ᠑ pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18–25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
 6.  
 7. ᠑ cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 ani au termen de valabilitate de 10 ani;
 8.  
 9. ᠑ după împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

 10.  

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

        DOCUMENTE NECESARE:

 

 1.  cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal

   

   certificatul de naștere, original și copie

   

   actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal

   

   documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu,original și copie

   

   certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, , în situația în care părinții sunt divorțați, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, original și copie / certificatul de divorț, original și copie

   

   chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)

   

   

       La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

 

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE 
DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

        DOCUMENTE NECESARE:

 

 1.  cererea pentru eliberarea actului de identitate;

   

   certificatul de naștere, original și copie;

   

   documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

   

   declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;

   

   fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;

   

   chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)

 2.  

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

 •   DOCUMENTE NECESARE:

            cererea pentru eliberarea actului de identitate;  

                                                                                                        
   actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;            

                                                                  
   certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;   

                                                                       
   hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie sau certificatul de divorț, în original și copie;         

                
   certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;           

                                  
   certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;   

                                                                       
   documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință,  original și copie;                                                                                                                                                  
   chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);                                                                                                                                                                                                                    

       În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAUDETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

 •   DOCUMENTE NECESARE:                                                                                                                                

   cererea pentru eliberarea actului de identitate;        

                                                                                                                                    
   actul de identitate și cartea de alegător, în cazul deteriorării;        

                                                                                                            
   certificatul de naștere, original și copie                      

                                                                                                                              
   certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;    

                                                                                                      
   hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie sau certificatul de divorț, în original și copie;                                                                                                                                                  
   certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;                                                                                                                                                  
   certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;                                                                                                                                                  
   documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință,  original și copie;                                                                                                                                                 
   dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;                                                                                                                                                  
   un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie; 

                                                           

   chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)                                                                                                                                                

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE
A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

 •  DOCUMENTE NECESARE:                                                                                                                            

   cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;    

                                                                    
   actul de identitate al solicitantului;                                  

                                                                                                                  
   documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;    

                                                   

   actul de identitate al găzduitorului.                                                                    

                                                                               

       În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în fața polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași