DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

FURNIZĂRI DE DATE

 

 Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la:


 date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);
 

 date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
 

 date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;

 

 date referitoare la codul numeric personal atribuit.
      Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor (RNEP) este reglementată de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, H.G. nr. 113/1997 privind conținutul, actualizarea și valorificarea datelor din RNEP, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 


     Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat. 

 


      Se consideră temei legal justificat solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Parchet, Justiție, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor etc.

 

 

     Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, competența soluționării acestui tip de cereri revine serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât și de persoanele fizice (art.5 lit.e), lit.e1  și lit.e2).

 

 

Potrivit prevederilor din H.G. nr. 1367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date , această instituție furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general, reglementate prin acte normative.

 


     În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, taxa pentru furnizarea datelor este diferențiată în funcție de volumul acestora, astfel:

 

 pentru cererile punctuale/volum redus, tariful actual, aprobat de Consiliul Concurenței, este de 1 leu/persoană;

 

 pentru cererile la care se solicită un volum mare de date ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei/ora exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(2) și art. 11 alin. (4) și (5) din OUG nr. 97/2005, furnizarea datelor se va asigura prin încheierea unui protocol care va conține, în mod obligatoriu, destinația datelor, volumul și structura acestora, suportul pe care se livrează și măsurile de protecție și securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția și confidențialitatea acestora.

 


      Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, de către:

 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;

 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevazute de lege;

 

 casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

 

 Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

 

 instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor;

 

 

 alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

_______________________________________________________________________________________________PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași